Algemene Verkoopsvoorwaarden Zandstraal Atelier

Art. 1. Toepassingsgebied

a) Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten. Het aanvaarden van onze offerten omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige verkoopsvoorwaarden.

b)De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

c) Zandstraal Atelier is de commerciële naam van de zandstraal afdeling van  Busschaert Parket bv, Vekestraat 29 A bus 4, 1910 Kampenhout.

Alle bepalingen hieronder zijn van toepassing tussen Busschaert Parket bv (= het bedrijf) en de klant.

 Art. 2. Prijsopgaven en overeenkomsten

a) Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze offerten gedurende 30 dagen; ze zijn vrijblijvend en ter informatieve titel.

b) In onze offerten gebruiken wij de afmetingen en hoeveelheden opgegeven door de klant, daarom houden wij ons het recht voor de maten, hoeveelheden bij effectieve uitvoering van de werken aan de werkelijkheid te toetsen en de werkelijk uitgevoerde werken in rekening te brengen.

d) Elke verandering door de klant aangebracht aan de oorspronkelijke offerte na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits schriftelijk akkoord over de door ons gewijzigde voorwaarden o.a. m.b.t.. de prijs, de betalingsvoorwaarden, enz

e) De beschrijving en de eigenschappen van de gebruikte producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd, in functie van de vereisten van een goede werking.

f) De kleur van olie/beits op een staal is altijd ter informatie en bij benadering en kan onder geen beding aanleiding geven voor een mogelijk klacht als het eindresultaat afwijkt van het staal.

g) Het bedrijf heeft te allen tijden het recht om werken, vermeld in een getekende overeenkomst met de klant, niet uit te voeren. De redenen hiervoor dienen niet vermeld te worden en kunnen onder geen beding aanleiding geven tot schadevergoeding.

Art. 3. Betalingsvoorwaarden

a) Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant en zonder korting

b) Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

c) leder op zijn vervaldatum onbetaald gebleven bedrag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de “bijzondere wettelijke rentevoet” verhoogd met 2 punten, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of van termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 20 % met een minimum van 80 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen.

d) Het niet betalen op de vervaldag van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

e) Naargelang de omvang der werken kan een voorschot gevraagd worden tot 40% van het totale bedrag, dit bedrag moet gestort worden op onze bankrekening voor de aanvang der werken.

Art. 4. Klachten

Klachten over zichtbare gebreken omtrent het zandstralen en/of afwerken, dienen – om ontvankelijk te zijn – schriftelijk en aangetekend ingediend te worden binnen de 8 dagen na beëindigen der werken.

Art. 5. Aansprakelijkheid

 Busschaert Parket bv kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden

  • voor opgelopen schade gedurende het transport- verhandeling van de te bestralen goederen.
  • voor verborgen gebreken ( o.a. kleurverschillen in het hout, versleten of aangetaste delen) die zichtbaar worden  bij het zandstralen van de goederen
  • voor schade door zandstralen aan glas, sloten, scharnieren, spiegels enz die bij het goed horen.
  • voor schade aan geverfde muren bij verwijderen van de beschermingstape. ( muren bij de klant thuis)
  • voor schade bij het ter plaatse zandstralen en als de klant zelf alles heeft afgeplakt ter bescherming.
  • voor mogelijke schade bij objecten (gedeeltelijk ) afgewerkt met een houten fineerlaag.
  • voor alle mogelijke schade die rechtstreeks of onrechtreeks kan voorkomen met het zandstralen/afwerken van de goederen.

Art. 6. Bevoegdheid

 Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Mechelen of Leuven

Juridische Informatie Zandstraal Atelier

Zandstraal Atelier is de commerciële naam van de zandstraal afdeling van Busschaert Parket bv. Alle informatie op de website van Zandstraal Atelier ( https://zandstraalatelier.be) verwijst naar Busschaert Parket bv en de bepalingen hieronder.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s  die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Busschaert Parket bv, geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op onze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De aansprakelijkheid van Busschaert Parket bv voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. Busschaert Parket bv treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen jou en die derden. Busschaert Parket bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Busschaert Parket bv biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kunt Busschaert Parket bv niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Busschaert Parket bv te linken naar de onze webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Busschaert Parket bv. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Zetel van de vennootschap: Busschaert Parket bv – Vekestraat 29 A4 – 1910 Kampenhout – België  – BTW BE 0808.153.520 – RPR Leuven

Privacy Verklaring Zandstraal Atelier

Zandstraal Atelier is de commerciële naam van de zandstraal afdeling van Busschaert Parket bv. Alle informatie op de website van Zandstraal Atelier ( https://zandstraalatelier.be) verwijst naar Busschaert Parket bv inclusief naar de privacy verklaring van Busschaert Parket bv .

Meer details over onze Privacy Verklaring